توزیع 88 سبد غذایی بین مددجویان بی‌بضاعت فردوس

توزیع 88 سبد غذایی بین مددجویان بی‌بضاعت فردوس
رئیس کمیته امداد فردوس از توزیع 88 سبد غذایی بین مددجویان بی‌بضاعت این نهاد خبر داد.

توزیع 88 سبد غذایی بین مددجویان بی‌بضاعت فردوس

رئیس کمیته امداد فردوس از توزیع 88 سبد غذایی بین مددجویان بی‌بضاعت این نهاد خبر داد.
توزیع 88 سبد غذایی بین مددجویان بی‌بضاعت فردوس

کیمیا دانلود

اخبار کارگران

View more posts from this author