جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت و اقتصاد مقاومتی زنجان برگزار شد

جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت و اقتصاد مقاومتی زنجان برگزار شد
جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت و اقتصاد مقاومتی استان زنجان با حضور مدیران استانی و مقامات لشگری کشور برگزار شد.

جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت و اقتصاد مقاومتی زنجان برگزار شد

جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت و اقتصاد مقاومتی استان زنجان با حضور مدیران استانی و مقامات لشگری کشور برگزار شد.
جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت و اقتصاد مقاومتی زنجان برگزار شد

View more posts from this author