جمهوری اسلامی قالب نوینی در حاکمیت واقعی مردم ارائه کرده است

جمهوری اسلامی قالب نوینی در حاکمیت واقعی مردم ارائه کرده است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: جمهوری اسلامی قالب جدیدی را در حاکمیت واقعی مردم با رویکرد دینی و ارزشی به دنیا ارائه کرده که تاکنون هیچ نظامی نتوانسته در تقلید از این شیوه به وجود آید.

جمهوری اسلامی قالب نوینی در حاکمیت واقعی مردم ارائه کرده است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: جمهوری اسلامی قالب جدیدی را در حاکمیت واقعی مردم با رویکرد دینی و ارزشی به دنیا ارائه کرده که تاکنون هیچ نظامی نتوانسته در تقلید از این شیوه به وجود آید.
جمهوری اسلامی قالب نوینی در حاکمیت واقعی مردم ارائه کرده است

فروش بک لینک

View more posts from this author