خبرنگاران مجاهدان راه روشنگری جامعه هستند

خبرنگاران مجاهدان راه روشنگری جامعه هستند
فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام گفت: خبرنگاران سنگرسازان بی‌سنگری هستند که در راه روشنگری جامعه مجاهدت می‌کنند.

خبرنگاران مجاهدان راه روشنگری جامعه هستند

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام گفت: خبرنگاران سنگرسازان بی‌سنگری هستند که در راه روشنگری جامعه مجاهدت می‌کنند.
خبرنگاران مجاهدان راه روشنگری جامعه هستند

دانلود ها پلاس

View more posts from this author