عرصه اطلاع‌رسانی جای منازعات سیاسی نیست/ خبرنگاران باید مطالبه‌گری را در میان مردم رواج دهند

عرصه اطلاع‌رسانی جای منازعات سیاسی نیست/ خبرنگاران باید مطالبه‌گری را در میان مردم رواج دهند
فرماندار کاشان در مراسم تجلیل از خبرنگاران گفت: درخواست ویژه ما از شما اصحاب رسانه این است که مطالبه‌گری را در کاشان رواج دهند.

عرصه اطلاع‌رسانی جای منازعات سیاسی نیست/ خبرنگاران باید مطالبه‌گری را در میان مردم رواج دهند

فرماندار کاشان در مراسم تجلیل از خبرنگاران گفت: درخواست ویژه ما از شما اصحاب رسانه این است که مطالبه‌گری را در کاشان رواج دهند.
عرصه اطلاع‌رسانی جای منازعات سیاسی نیست/ خبرنگاران باید مطالبه‌گری را در میان مردم رواج دهند

موزیک جوان

View more posts from this author