عمده مشکلات واحدهای یزد مسائل بانکی و مالی است

عمده مشکلات واحدهای یزد مسائل بانکی و مالی است
استاندار یزد با اشاره به تلاش مجموعه دولت برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: مشکلات عمده واحدهای یزد مسائل بانکی و مالی است.

عمده مشکلات واحدهای یزد مسائل بانکی و مالی است

استاندار یزد با اشاره به تلاش مجموعه دولت برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: مشکلات عمده واحدهای یزد مسائل بانکی و مالی است.
عمده مشکلات واحدهای یزد مسائل بانکی و مالی است

خبرگزاری ایران

View more posts from this author