مسؤولان به خبرنگاران با روحیه انقلابی بها دهند

مسؤولان به خبرنگاران با روحیه انقلابی بها دهند
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند با بیان اینکه مسؤولان باید به خبرنگاران با روحیه انقلابی بها دهند، گفت: خبرنگاران در مسیر ناملایمات با قوت بیشتری رو به جلو حرکت کنند.

مسؤولان به خبرنگاران با روحیه انقلابی بها دهند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند با بیان اینکه مسؤولان باید به خبرنگاران با روحیه انقلابی بها دهند، گفت: خبرنگاران در مسیر ناملایمات با قوت بیشتری رو به جلو حرکت کنند.
مسؤولان به خبرنگاران با روحیه انقلابی بها دهند

فستیوال فیلم

View more posts from this author