مسؤولیت شکست را برعهده می‌گیرم و دلیلی برای توجیه ندارم

مسؤولیت شکست را برعهده می‌گیرم و دلیلی برای توجیه ندارم
سرمربی تیم فولاد خوزستان گفت: در این بازی گل‌های دریافتی ما از روی اشتباهات فردی بود ولی مسؤولیت شکست را برعهده می‌گیرم و دلیلی برای توجیه ندارم.

مسؤولیت شکست را برعهده می‌گیرم و دلیلی برای توجیه ندارم

سرمربی تیم فولاد خوزستان گفت: در این بازی گل‌های دریافتی ما از روی اشتباهات فردی بود ولی مسؤولیت شکست را برعهده می‌گیرم و دلیلی برای توجیه ندارم.
مسؤولیت شکست را برعهده می‌گیرم و دلیلی برای توجیه ندارم

قرآن

View more posts from this author