هیچگونه کمبود کالایی در کهگیلویه و چرام وجود ندارد

هیچگونه کمبود کالایی در کهگیلویه و چرام وجود ندارد
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه گفت: خوشبختانه با توجه به آرامش سیاسی که در کشور حاکم است هیچگونه کمبود کالای امسال وجود ندارد

هیچگونه کمبود کالایی در کهگیلویه و چرام وجود ندارد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه گفت: خوشبختانه با توجه به آرامش سیاسی که در کشور حاکم است هیچگونه کمبود کالای امسال وجود ندارد
هیچگونه کمبود کالایی در کهگیلویه و چرام وجود ندارد

دانلود فیلم جدید

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author