کار نیروهای داعش تمام است

کار نیروهای داعش تمام است
کارشناس ارشد مسائل سیاسی و مشاور عالی فرماندهی کل سپاه با اشاره به اینکه کار نیروهای داعش تمام است، گفت: التماس نیروهای داعش برای انجام گفت‌وگوی سیاسی نشان می‌دهد که این گروه در راه سقوط قرار دارد.

کار نیروهای داعش تمام است

کارشناس ارشد مسائل سیاسی و مشاور عالی فرماندهی کل سپاه با اشاره به اینکه کار نیروهای داعش تمام است، گفت: التماس نیروهای داعش برای انجام گفت‌وگوی سیاسی نشان می‌دهد که این گروه در راه سقوط قرار دارد.
کار نیروهای داعش تمام است

wolrd press news

View more posts from this author