گویا سپاهان نیاز به من ندارد / سمتی در این تیم ندارم

گویا سپاهان نیاز به من ندارد / سمتی در این تیم ندارم
کارشناس فوتبال گفت: روز اول ویسی به من گفت باید کمک کنید و من هم قول دادم هر کجا نیاز باشد همکاری کنم ولی گویا نیاز به کمک ندارد و در حال حاضر هیچ ارتباطی با باشگاه سپاهان ندارم.

گویا سپاهان نیاز به من ندارد / سمتی در این تیم ندارم

کارشناس فوتبال گفت: روز اول ویسی به من گفت باید کمک کنید و من هم قول دادم هر کجا نیاز باشد همکاری کنم ولی گویا نیاز به کمک ندارد و در حال حاضر هیچ ارتباطی با باشگاه سپاهان ندارم.
گویا سپاهان نیاز به من ندارد / سمتی در این تیم ندارم

View more posts from this author