انتقاد اکسفام از فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان

انتقاد اکسفام از فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان
سازمان بین المللی اکسفام اعلام کرد قرارداد تسلیحاتی انگلیس با عربستان سعودی، ناقض مفاد معاهده بین المللی تجارت سلاح است و آتش جنگ در یمن را شعله ور تر می سازد.
۱۷:۵۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


انتقاد اکسفام از فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان

سازمان بین المللی اکسفام اعلام کرد قرارداد تسلیحاتی انگلیس با عربستان سعودی، ناقض مفاد معاهده بین المللی تجارت سلاح است و آتش جنگ در یمن را شعله ور تر می سازد.
۱۷:۵۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


انتقاد اکسفام از فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان

تکنولوژی جدید

View more posts from this author