جزئیات قرارداد جدید تجارت ایران و روسیه

جزئیات قرارداد جدید تجارت ایران و روسیه
با امضای قرار جدید گمرکی بین ایران و روسیه، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار امیدواری کرد که با حل شدن مسائل گمرکی دو …

جزئیات قرارداد جدید تجارت ایران و روسیه

با امضای قرار جدید گمرکی بین ایران و روسیه، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار امیدواری کرد که با حل شدن مسائل گمرکی دو …
جزئیات قرارداد جدید تجارت ایران و روسیه

تلگرام

View more posts from this author