قرعه سخت یزدانی و نصیری در روز پایانی المپیک

قرعه سخت یزدانی و نصیری در روز پایانی المپیک
خیلی ها امیدوارند مشکلی برای یزدانی پیش نیاید و او بتواند به راحتی کشتی بگیرد.

قرعه سخت یزدانی و نصیری در روز پایانی المپیک

خیلی ها امیدوارند مشکلی برای یزدانی پیش نیاید و او بتواند به راحتی کشتی بگیرد.
قرعه سخت یزدانی و نصیری در روز پایانی المپیک

قدیر نیوز

View more posts from this author