كارگران ایرانی در جنگ نابرابر دستمزدها و قيمت‌ها

كارگران ایرانی در جنگ نابرابر دستمزدها و قيمت‌ها

دغدغه های امروز مردم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، معیشت و نامتوازنی در دخل و خرج‌شان است که به صورت مداوم با آن مواجه …

موسیقی روز

بکلینک

View more posts from this author