فیزیوتراپی رستمی پس از اولین تمرین در ریو

فیزیوتراپی رستمی پس از اولین تمرین در ریو
وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم کشورمان پس از نخستین جلسه تمرینی در ریودوژانیرو، فیزیوتراپی کرد.

فیزیوتراپی رستمی پس از اولین تمرین در ریو

وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم کشورمان پس از نخستین جلسه تمرینی در ریودوژانیرو، فیزیوتراپی کرد.
فیزیوتراپی رستمی پس از اولین تمرین در ریو

دانلود موزیک

View more posts from this author