پیامک باشگاه سایپا؛ فرکی سرمربی ما شد!

پیامک باشگاه سایپا؛ فرکی سرمربی ما شد!
سرمربی سابق سپاهان، در فصل جدید روی نیمکت نارنجی ها می نشیند.

پیامک باشگاه سایپا؛ فرکی سرمربی ما شد!

سرمربی سابق سپاهان، در فصل جدید روی نیمکت نارنجی ها می نشیند.
پیامک باشگاه سایپا؛ فرکی سرمربی ما شد!

خرم خبر

View more posts from this author