تکثیر خارج از فصل ماهیان خاویاری نخستین بار در کشور

با کاهش نسل ماهیان خاویاری خزر چند سال است که تکثیر و پرورش مصنوعی این نوع ماهیان رونق گرفته است در کشور سه مرکز تکثیر و بازسازی ذخائر ماهیان خاور میانه فعالند که بچه ماهی خاویار تکثیر میکنند .
۱۵:۴۶ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۷ اسفند


دانلود موزیک

باران دانلود

View more posts from this author