عزت الهی: غرور کاذب آقایان تیم ملی راحذف کرد ::

سعید عزت الهی که به همراه سردار آزمون در روزهای پایانی از اردوی امیدها جا ماندند معتقد است که حبیب کاشانی برای موفقیت تیم همه کار کرد.

میهن دانلود

View more posts from this author