وعده کاپیتان به کى‌روش و هم تیمى‌ها

وعده کاپیتان به کى‌روش و هم تیمى‌ها
سیدجلال حسینى که در بازى با هندوستان موفق شد صدمین بازى ملى اش را پشت سر بگذارد، به هم تیمى هایش وعده شام داد.

وعده کاپیتان به کى‌روش و هم تیمى‌ها

سیدجلال حسینى که در بازى با هندوستان موفق شد صدمین بازى ملى اش را پشت سر بگذارد، به هم تیمى هایش وعده شام داد.
وعده کاپیتان به کى‌روش و هم تیمى‌ها

cars

ماشین های جدید

View more posts from this author