انفجار صدور چک بی‌ محل!

انفجار صدور چک بی‌ محل!
در حالی‌که صدور چک‌های بی‌محل با ارقام بالا به استناد آمارهای بانک مرکزی تصاعدی شده، قانون ۷ ساله رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی با ابهاماتی همراه شده است.

انفجار صدور چک بی‌ محل!

در حالی‌که صدور چک‌های بی‌محل با ارقام بالا به استناد آمارهای بانک مرکزی تصاعدی شده، قانون ۷ ساله رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی با ابهاماتی همراه شده است.
انفجار صدور چک بی‌ محل!

پرس نیوز

View more posts from this author