پتریاشویلی پل مدال گیری برای کمیل قاسمی

پتریاشویلی پل مدال گیری برای کمیل قاسمی
کمیل قاسمی برابر حریف مصری کار راحتی دارد اما بعد از برد برابر حریف مصری او باید به مصاف برنده نبرد اوکراین وگرجستان خواهد رفت.

پتریاشویلی پل مدال گیری برای کمیل قاسمی

کمیل قاسمی برابر حریف مصری کار راحتی دارد اما بعد از برد برابر حریف مصری او باید به مصاف برنده نبرد اوکراین وگرجستان خواهد رفت.
پتریاشویلی پل مدال گیری برای کمیل قاسمی

ایرانی

View more posts from this author