بازی متفاوت ایران در زنجیره تولید نفت

بازی متفاوت ایران در زنجیره تولید نفت
تازه ترین برآورد ماهانه اوپک نشان می دهد که نفت ارزان سبب افزایش تولید فرآورده های نفتی در سراسر جهان شده است، اما فعالان بخش خصوصی بر این باورند که رابطه ای میان نفت ارزان و افزایش تولید فرآورده های نفتی در کشور وجود ندارد زیرا فاکتورهای تاثیرگذار در این خصوص تنها کاهش قیمت نفت نیست.

بازی متفاوت ایران در زنجیره تولید نفت

تازه ترین برآورد ماهانه اوپک نشان می دهد که نفت ارزان سبب افزایش تولید فرآورده های نفتی در سراسر جهان شده است، اما فعالان بخش خصوصی بر این باورند که رابطه ای میان نفت ارزان و افزایش تولید فرآورده های نفتی در کشور وجود ندارد زیرا فاکتورهای تاثیرگذار در این خصوص تنها کاهش قیمت نفت نیست.
بازی متفاوت ایران در زنجیره تولید نفت

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author