بابک زنجانی بهانه‌ای برای ندادن پول ندارد

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت گفت: از دیروز که تحریم‌ها برداشته شد، منتظر هستیم که دیگر این بهانه برای بابک زنجانی وجود نداشته باشد و هر لحظه منتظریم مدیریت‌های مربوطه در شرکت نفت یا بانک مرکزی اعلام کنند که پول واریز شده است.

مرکز فیلم

View more posts from this author