طبیعت‌گردی در مازندران به‌ درستی مدیریت نمی‌شود

طبیعت‌گردی در مازندران به‌ درستی مدیریت نمی‌شود
استاندار مازندران گفت: طبیعت‌گردی در مازندران به‌ درستی مدیریت نمی‌شود و با توجه به جنگل‌هایی که در استان وجود دارد باید طبیعت‌گردی به‌ عنوان محور توسعه‌ای گسترش یابد.

طبیعت‌گردی در مازندران به‌ درستی مدیریت نمی‌شود

استاندار مازندران گفت: طبیعت‌گردی در مازندران به‌ درستی مدیریت نمی‌شود و با توجه به جنگل‌هایی که در استان وجود دارد باید طبیعت‌گردی به‌ عنوان محور توسعه‌ای گسترش یابد.
طبیعت‌گردی در مازندران به‌ درستی مدیریت نمی‌شود

بازار بورس

افق

View more posts from this author