“خدمتی” یکی از پشتوانه‌های ورزش کشور است

“خدمتی” یکی از پشتوانه‌های ورزش کشور است
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه “نجمه خدمتی” سرمایه نظام و پشتوانه ورزش کشور است از او به عنوان سفیر ارزش‌ها، الگوی برجسته دختران ایرانی و عصاره توانمندی‌های عرصه ورزش یاد کرد.

“خدمتی” یکی از پشتوانه‌های ورزش کشور است

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه “نجمه خدمتی” سرمایه نظام و پشتوانه ورزش کشور است از او به عنوان سفیر ارزش‌ها، الگوی برجسته دختران ایرانی و عصاره توانمندی‌های عرصه ورزش یاد کرد.
“خدمتی” یکی از پشتوانه‌های ورزش کشور است

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author