بازدید وزیر جهادکشاورزی از نهالستان “کوشکن” زنجان

بازدید وزیر جهادکشاورزی از نهالستان “کوشکن” زنجان
وزیر جهادکشاورزی در سفر یک‌روزه خود به زنجان از نهالستان “کوشکن” این شهرستان بازدید کرد.

بازدید وزیر جهادکشاورزی از نهالستان “کوشکن” زنجان

وزیر جهادکشاورزی در سفر یک‌روزه خود به زنجان از نهالستان “کوشکن” این شهرستان بازدید کرد.
بازدید وزیر جهادکشاورزی از نهالستان “کوشکن” زنجان

car

View more posts from this author