تصویب برنامه‌های سجاد انوشیروانی تا المپیک ریو

تصویب برنامه‌های سجاد انوشیروانی تا المپیک ریو
نخستین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه‌برداری در خصوص بررسی برنامه‌های سجاد انوشیروانی برگزار شد و در نهایت با تایید اعضای شورای عالی فنی تصویب شد.

تصویب برنامه‌های سجاد انوشیروانی تا المپیک ریو

نخستین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه‌برداری در خصوص بررسی برنامه‌های سجاد انوشیروانی برگزار شد و در نهایت با تایید اعضای شورای عالی فنی تصویب شد.
تصویب برنامه‌های سجاد انوشیروانی تا المپیک ریو

خرید غذا

مرجع توریسم

View more posts from this author