پنهان کاری عجیب درباره مصدومیت تیموریان!

پنهان کاری عجیب درباره مصدومیت تیموریان!
مصدومیت چیز عجیبی نیست و بازیکنان زیاد آسیب می بینند ولی رفتارهای آندو در نوع خود عجیب است.

پنهان کاری عجیب درباره مصدومیت تیموریان!

مصدومیت چیز عجیبی نیست و بازیکنان زیاد آسیب می بینند ولی رفتارهای آندو در نوع خود عجیب است.
پنهان کاری عجیب درباره مصدومیت تیموریان!

View more posts from this author