درخواست افزایش 10 درصدی قیمت روغن پس از ماه رمضان

درخواست افزایش 10 درصدی قیمت روغن پس از ماه رمضان
دبیر انجمن روغن از ارائه درخواست تولیدکنندگان روغن به سازمان حمایت برای افزایش 10 درصدی قیمت محصولاتشان برای بعد از ماه رمضان خبر داد.

درخواست افزایش 10 درصدی قیمت روغن پس از ماه رمضان

دبیر انجمن روغن از ارائه درخواست تولیدکنندگان روغن به سازمان حمایت برای افزایش 10 درصدی قیمت محصولاتشان برای بعد از ماه رمضان خبر داد.
درخواست افزایش 10 درصدی قیمت روغن پس از ماه رمضان

مرکز فیلم

View more posts from this author