آزادی پل صقلاویه در شمال فلوجه

آزادی پل صقلاویه در شمال فلوجه
نیروهای عراقی پل صقلاویه را در شمال فلوجه آزاد کردند.
۱۶:۲۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


آزادی پل صقلاویه در شمال فلوجه

نیروهای عراقی پل صقلاویه را در شمال فلوجه آزاد کردند.
۱۶:۲۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


آزادی پل صقلاویه در شمال فلوجه

موزیک سرا

View more posts from this author