ایران بیانیه اعراب علیه حزب الله را محکوم کرد

وزارت امور خارجه ایران بیانیه کشورهای عربی خلیج فارس علیه حزب الله لبنان را محکوم کرد.
۱۷:۳۴ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۳ اسفند


اتومبیل

عرفان دینی

View more posts from this author