طلای کایاک ۲۰۰ متر مردان به اوکراین رسید

طلای کایاک ۲۰۰ متر مردان به اوکراین رسید
قایقران اوکراینی در ماده کایاک ۲۰۰ متر طلا المپیک ریو ۲۰۱۶ را از آن خود کرد.

طلای کایاک ۲۰۰ متر مردان به اوکراین رسید

قایقران اوکراینی در ماده کایاک ۲۰۰ متر طلا المپیک ریو ۲۰۱۶ را از آن خود کرد.
طلای کایاک ۲۰۰ متر مردان به اوکراین رسید

خبرگزاری اصفهان

View more posts from this author